Všetko v skratke

Všetko v skratke

Záchranná stanica v Zázrivej je určená na záchranu poranených, chorých alebo inak poškodených voľne žijúcich živočíchov a opustených mláďat. Zaoberáme sa ich liečením, rehabilitáciou, prípravou na vypúšťanie a vlastným návratom vyliečených jedincov do prírody. Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy funguje v Zázrivej už od roku 2001, máme teda bohaté skúsenosti s rehabilitáciami rôznych druhov. Za desať rokov našej činnosti sme do stanice prijali vyše 400 živočíchov najrozmanitejších druhov. Jednalo sa o vyše 20 druhov vtákov, 7 druhov cicavcov, 3 druhov obojživejníkov a 2 druhov plazov. Najčastejšími druhmi sú: orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Tieto tri druhy tvoria zhruba 1/3 všetkých pacientov. V dlhodobom priemere sa nám darí vrátiť do prírody viac ako polovicu z prijatých živočíchov.
S cieľom skvalitniť kontakt verejnosti s činnosťou stanice, sme v roku 2009 vybudovali Ekocentrum. Táto aktivita bola dôležitou súčasťou projektu Záchrana živočíchov Nadácie Ekopolis. Ekocentrum pri Záchrannej stanici Zázrivá sa zaoberá prípravou a vedením ekovýchovných programov určených žiakom a študentom všetkých typov škôl, od materských až po vysoké, a taktiež organizovaným skupinám verejnosti. Zároveň poskytuje informácie týkajúce sa ochrany prírody, druhovej ochrany živočíchov a činnosti stanice odbornej alebo laickej verejnosti. Cieľom ekocentra je zároveň informovať ľudí o tom, ako postupovať v prípade, že nájdu zraneného či inak postihnutého živočícha. Počas nášho pôsobenia do roku 2010 navštívilo Záchrannú stanicu a Ekocentrum v Zázrivej viac ako 3000 návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj z mnohých zahraničných krajín.
Na ôsmych tabuliach Náučného chodníka sú spracované tieto témy: činnosť Záchrannej stanice a Ekocentra, živočíchy a rastliny regiónu, naše dravce, obec Zázrivá a Národný park Malá Fatra, stromy v našom okolí, ochrana prírody a turizmus. Náučný chodník nájdete v Zázrivej - Doline 61. Začiatok je pri vstupe do Záchrannej stanice, kde sú umiestnené lavičky. Dĺžka trasy chodníka je 2km, miernym tempom či s deťmi sa dá prejsť asi za hodinku. Dá sa absolvovať aj na bicykli, časť trasy chodníka vedie priamo po cyklotrase. Pokračujte cestou popri kapličke vľavo hore, a postupne prejdete trasu chodníka s ďalšími siedmymi tabuľami. V polovici trasy sa nachádza prístrešok s lavičkami, kde si môžete oddýchnuť. Trasa okruhu končí znovu pri Záchrannej stanici. Náučný chodník pri Záchrannej stanici v Zázrivej realizovalo občianske združenie Priatelia Národného parku Malá Fatra. Projekt bol financovaný z programu Zelené oázy nadácie Ekopolis.
Záchranná stanica sa nachádza v Zázrivej - Doline č. 61. Sme tu pre Vás, návštevu je však potrebné si vopred dohodnúť na č. 0903 504 470.
Čo robiť pri nájdení poraneného vtáka alebo nesamostatných mláďat? Zachrániť poraneného živočícha, alebo vypadnuté mláďa je pomerne náročnou úlohou. Prvý kontakt s človekom má pre zraneného jedinca zásadný význam, od ktorého často závisí záchrana jeho života. Preto je potrebné poznať základné zásady ako v týchto prípadoch postupovať. - všetky u nás voľne žijúce vtáky sú zároveň chránenými živočíchmi a každý nález je potrebné ihneď oznámiť orgánu ochrany prírody, ktorý zároveň určí ďalšie nakladanie s ním. (Kompletný adresár s telefónnymi číslami Krajských a Obvodných úradov životného prostredia nájdete na www.obcan.sk) - akúkoľvek manipuláciu s poraneným jedincom je potrebné konzultovať s odborníkmi, či už zo štátnych alebo mimovládnych inštitúcií - držbu v ľudskej opatere, ak je nevyhnutná, je nutné obmedziť iba na čas potrebný k záchrane jedinca
Prvým signálom, že ste našli poškodeného vtáka, je jeho neprirodzené správanie, predovšetkým strata prirodzenej plachosti, výrazne znížené únikové reakcie, neprirodzené držanie tela, ovísanie krídla, viditeľné zranenia...
Prevažná väčšina živočíchov je chránená viacerými zákonmi, ktoré sa dotýkajú aj manipulácie s nimi a preto je potrebné držbu živočíchov obmedziť len na nevyhnutnú dobu v záujme záchrany. Navyše na ne v prírode môžu čakať hladné mláďatá. Čím skôr kontaktujeme odborníkov, tým je väčšia šanca na jeho záchranu. Odchytenie poraneného jedinca si vždy vyžaduje šetrný prístup. Najčastejšie sa stretávame s poranenými vtákmi, ktoré možno odchytiť do ľahkej prikrývky, deky, väčšej handry (nikdy nie do igelitu). Odchyteného jedinca možno umiestniť do primerane veľkej papierovej krabice, do ktorej vyrežeme otvory na prístup vzduchu a umiestnime v kľudnej tmavej miestnosti. Účelom je predovšetkým zníženie pohybových aktivít a následných možností zhoršenia rozsahu zranení do príchodu kompetentnej osoby.
V prípadoch zlomenín je vhodné poškodenú končatinu uložiť do prirodzenej polohy a fixovať ju pomocou obväzu, alebo zabalením do pruhu látky. Ak však nemáte potrebné skúsenosti, tak fixovanie končatín radšej neskúšajte.
Vo väčšine prípadov apatických a dlhodobo vysilených jedincov sa kŕmenie neodporúča, pretože takýto jedinec nemá dostatok tekutín, aby potravu strávil a spravidla po nakŕmení uhynie. Potravu možno ponúknuť len vitálnejším jedincom. Dravcom a sovám podávame výlučne surové mäso - hydinu, nikdy nie bravčovinu, príliš studené alebo tepelne upravené mäso. Pamätajte, že pre zraneného živočícha je prvoradé skoré zabezpečenie odbornej pomoci. Čím kratšie je v kontakte s človekom, tým je jeho šanca na návrat do prírody väčšia.
Pri náleze mláďat ide často o situáciu dočasného a prirodzeného odlúčenia od rodičov. Hlavne mladé sovy a sokoly myšiare často opúšťajú hniezdo a rozliezajú sa do okolia, ešte slabo lietajúce a nesamostatné. Ľudia sa často snažia s dobrým úmyslom mláďatá "vypadnuté z hniezda" zachrániť, žiaľ častokrát kvôli neodbornej starostlivosti mláďa zahynie. Ak nájdete mláďa na zemi, stačí ho vyložiť na konár, alebo iné miesto mimo dosahu psov a z väčšej vzdialenosti sledovať. Až v prípade, že dlhšiu dobu nepozorujete na blízku rodičov, je potrebné mláďa zobrať. V prípade nálezu je lepšie najprv informovať kontaktnú osobu a konať až na základe usmernenia.
Ekocentrum je výchovné zariadenie, určené k prezentácii ochrany prírody, záchrany živočíchov, výuke prírodovedeckých predmetov pre školy a podobne. K dispozícii je pre Vás učebňa z mnohými exponátmi, propagačnými materiálmi, s prezentačnou technikou. Je možné navštíviť Náučný chodník, pre organizované skupiny vieme pripraviť prednášku, príp. premietanie filmov napr. zo stráženia a výskumu chránených druhov, záchrany živočíchov, prírodopisné filmy a podobne. Budete si môcť prezrieť priestory Záchrannej stanice, živočíchy, ktorých zdravotný stav to umožňuje, dozvedieť sa informácie o záchrane živočíchov i o ochrane prírody všeobecne. Záujemcov prosíme o nahlásenie sa vopred a dohodnutie si termínu návštevy (na čísle 0903 504 470, alebo emaili: macek@sopsr.sk).